Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Ohjeet ja säännöt

Hevosopisto / Ohjeet ja säännöt

Ohjeet ja säännöt

Ypäjän Hevosopiston järjestyssäännöt 

 1. Hevosopistolla kunnioitetaan toisten ihmisten erilaisuutta ja suvaitsevaisuutta muita kohtaan. Toisen henkilön henkinen ja ruumiillinen kiusaaminen, väkivaltainen käyttäytyminen, opiskelun estäminen tai ruumiillinen häirintä on kiellettyä (myös sosiaalisessa mediassa). 
 2. Opiskelijan tulee noudattaa voimassa olevia järjestyssääntöjä Ypäjän Hevosopistolla opiskelun aikana.  
 3. Opiskelijan tulee opiskella ja osallistua oppiaineittensa harjoituksiin täsmällisesti sekä suorittaa hänelle määrätyt tehtävät. Oppi- ja työharjoitustunnit alkavat täsmällisesti työjärjestyksessä ilmoitettuna aikana. Opiskelijan läsnäolo todetaan heti opiskelutilanteen alussa. 
 4. Järjestyssääntöjä tulee noudattaa opiskeluun liittyvissä tilaisuuksissa. Opiskeluun liittyväksi tilaisuudeksi katsotaan oppilaitoksen sekä oppilaskunnan järjestämä tilaisuus oppilaitoksen alueella, alueen ulkopuolella tai oppilaitoksen toimesta alueella järjestetty tilaisuus kouluajan ulkopuolella. 
 5. Opiskelijan tulee noudattaa yleisen turvallisuuden sekä palo- ja työturvallisuuden varalta annettuja määräyksiä. Tapaturman sattuessa on annettava ensiapua, ilmoitettava tapaturmasta välittömästi lähimmälle oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvalle sekä tarvittaessa hälyttää apua yleisestä hätänumerosta 112.  
 6. Opiskelijan tulee hoitaa hyvin käytössään olevaa Ypäjän Hevosopiston omaisuutta ja välttää kaikkea sellaista, mistä voi aiheutua vahinkoa opiston omaisuudelle tai oppilaitoksessa toimiville henkilöille. Omaisuuden vahingoittamisesta tai katoamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy asiasta annettujen säädösten mukaisesti. 
 7. Opiskelija on velvollinen hankkimaan ja käyttämään harjoitustöissä työturvallisuuden kannalta asianmukaista työvaatetusta. Opiskelijalta edellytetään asianmukaista varustusta myös vapaa-aikana liikuttaessa hevosten kanssa Ypäjän Hevosopiston alueella. 
 8. Näkyvät kasvolävistykset tulee peittää tai poistaa hevosten kanssa tai tallissa työskennellessä.  
 9. Hevosten käsittelyssä opiskelijan tulee noudattaa turvallista ja hevosta kunnioittavaa käsittelyä. 
 10. Jos opiskelija erityisestä syystä aikoo olla pois opetuksesta, on hänen anottava lupa ryhmänohjaajalta (1-3 päivää) tai rehtorilta (>3 opiskelupäivää). Poissaolon ajalla suoritettavista opinnoista tulee ottaa selvää ennen luvan anomista. Sairauspoissaolon voi todeta lääkäri, terveydenhoitaja tai tarvittaessa Hevosopiston tallityönohjaaja /asuntolaohjaaja/ ryhmänohjaaja.  
 11. Kaikenlaisten tupakkatuotteiden käyttäminen on kielletty oppilaitoksen alueella. Päihdyttävien sekä laittomien päihdyttävien aineiden hallussapito, käyttö sekä esiintyminen näiden vaikutuksen alaisena oppilaitoksessa ja sen alueella sekä oppilaitoksen järjestämien tilaisuuksien sekä opintoretkien aikana on kielletty.  
 12. Oppilaitoksen alueella on noudatettava liikennesääntöjä. Pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintialueilla.  
 13. Kadonneesta avaimesta tulee antaa mahdollisimman pikaisesti ilmoitus majoitusvastaanottoon. Opiskelija voi lunastaa uuden avaimen asuntolaan 50 eurolla. Talonmiespäivystyksen ovenavausmaksu on 50 euroa.  
 14. Opiskelijaa, joka käyttäytyy sopimattomasti, on tehtävissään huolimaton, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai rikkoo muuten järjestyssääntöjä, voidaan kurinpidollisesti rangaista. Kurinpitorangaistuksia ovat suulliset huomautukset, rehtorin antamat suulliset ja kirjalliset varoitukset. Oppilaitoksen kurinpidosta vastaava toimielin voi peruuttaa opiskeluoikeuden, erottaa määräaikaisesti tai pidättää opiskelusta. 

 

Ypäjän Hevosopiston asuntolan järjestyssäännöt

Näiden järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää kaikkien asuntolassa asuvien turvallisuuttaa ja
viihtyisyyttä sekä turvata mahdollisuus häiriöttömään opiskeluun ja asumiseen. Näiden lisäksi
asuntoloissa noudatetaan Ypäjän Hevosopiston järjestyssääntöjä ja näitä sääntöjä koskevia
asuntolakohtaisia asumisohjeita. Järjestyssääntöjä sovelletaan myös asuntolassa vieraileviin
henkilöihin. Asukas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattavat järjestyssääntöjä.

1. Asumisoikeus

Opiskelija-asunnoissa saavat asua kahden hengen huoneissa ainoastaan opiskelijat, joille on
myönnetty asumisoikeus. Asuntolassa asumiseen on oikeutettu silloin, kun oman
henkilökohtaisen
opiskelusuunnitelman mukaisesti on opetusta. Työelämässä tapahtuvan oppimisen aikana (mikäli
kesto on yli 4 vko) huone vapautetaan Hevosopiston käyttöön. Jos opiskelija ei osallistu
opetukseen, hänellä ei ole oikeutta asuntolapaikkaan.

2. Asuntolan asumisrauha
Jokainen asukas vastaa asumis- ja opiskelurauhan säilyttämisestä. Hiljaisuus on klo 22.00–06.00
välisenä aikana. Vieraiden oleskelu asuntolassa on kielletty.

3. Avaimet

Asukkaalle annetaan avain asumisoikeuden ajaksi, jonka kopiointi ja toiselle luovuttaminen on
kiellettyä. Asukas on vastuussa avaimen katoamisesta ja on korvausvelvollinen uudelleen
sarjoituksesta ja avaimen teettämisestä aiheutuneista kustannuksista.

4. Ovet ja opiskelija-asuntolan omaisuudesta huolehtiminen

Opiskelija-asuntolan omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Vahingon aiheuttamista
kustannuksista on asukas korvausvelvollinen. Ovat on lukittava aina huoneistosta ja solusta
poistuttaessa. Kiinteistössä havaituista vioista tulee ilmoittaa ammattiohjaajalle. Palovaroittimet
ovat lakisääteisiä turvavarusteita ja niihin kajoaminen on kiellettyä.

5. Yleinen siisteys ja järjestys

Jokainen asukas on vastuussa käyttämänsä solun, yhteisten tilojen ja asuntolan ympäristön
yleisestä siisteydestä. Siisteydessä tulee noudattaa annettua siivoussuunnitelmaa ja toimia sen
mukaisesti. Mahdollisiin siivoussuunnitelman toteuttamisen laiminlyönteihin puututaan, mikäli
soluun joudutaan tilaamaan erillissiivous, niin se laskutetaan asukkailta. Asunnossa tehdään
asukkaan muuttaessa lähtötarkastus, jolloin todetaan asunto luovutuskelpoiseksi. Hevosten
varusteiden peseminen, kuivattaminen ja säilyttäminen asuntoloissa ja yhteisissä pesutiloissa on
kiellettyä.

6. Tupakointi, tupakan vastikkeet, tupakkajäljitelmät ja päihdyttävät aineet

Hevosopisto on savuton oppilaitos. Tupakointi, tupakkatuotteiden, tupakan vastikkeiden,
tupakointivälineiden, sähkösavukkeiden ja tupakkajärjestelmien käyttö ja käsittely eivät ole
sallittuja Hevosopiston alueella. Tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty alle 18-vuotiailta.

Hyväksytty hallituksessa 23.5.2022

Päihdyttävien ja huumaavien aineiden tuonti, hallussapito ja nauttiminen sekä niiden vaikutuksen
alaisena esiintyminen opiskeluun liittyvissä oppimisympäristöissä on kielletty (L531/2017,
41/1986, L373/2008, L39/1889, luku 50). Hevosopistolla on oma päihdetyön malli.

7. Lemmikkieläimet

Lemmikkien pito asuntoloissa on kiellettyä paitsi lemmikkiasuntolassa Koivussa.
Lemmikkieläimiä voi olla enintään yksi.

8. Kestävä kehitys

Tarpeetonta sähkölaitteiden, veden ja energian käyttöä tulee välttää. Laitteet ja valot tulee
sammuttaa huoneesta poistuttaessa. Jokaisen asukkaan on noudatettava jätteiden
lajitteluohjeita.

9. Laitteiden tuonti

Räjähteiden ja muiden räjähdysherkkien tai syttymisherkkien aineiden, ampuma-aseiden,
heittoveitsien, muiden vastaavien esineiden ja tarvikkeiden hallussapito ja säilyttäminen on
kielletty opiskelija-asuntoloissa ja Ypäjän Hevosopiston alueelle pysäköidyissä ajoneuvoissa.

10. Henkilökunnan oikeudet ja velvollisuudet

Ensisijaisesti ammattiohjaaja tarkistaa asuinhuoneiston ja soluasunnon yhteisten tilojen
siisteyden säännöllisesti. Ammattiohjaaja tai muu henkilökuntaan kuuluva voi tarvittaessa
tarkistaa asuinhuoneen, mikäli on syytä epäillä sairaskohtausta, vaaratilannetta tai epäiltäessä
järjestyssääntörikkomusta.

Laajempi tarkistus asuinhuoneeseen voidaan suorittaa ainoastaan asukkaan kanssa yhdessä
tai viranomaisen toimesta ilman opiskelijan suostumusta. Tarkastuksesta tehdään virallinen
pöytäkirja, joka toimitetaan asukkaille ja muille tarpeellisille osapuolille.

Henkilökuntaan kuuluvalla on oikeus tarkistaa asuntolahuone, mikäli on syytä epäillä, että
asuntoon on tuotu sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on laissa kielletty tai jolla
voidaan vaarantaa omaa tai toisten turvallisuutta, taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden
vahingoittamiseen ja jonka hallussapidolle ei ole hyväksyttävää syytä. (L531/2017)

11. Kiinteistönhuolto ja kunnossapito

Kiinteistöhuoltohenkilöstöllä ja kiinteistön omistajilla on oikeus suorittaa asuntolan tiloissa
kiinteistön kunnossapidon ja käytön seurannan kannalta tarpeellisia tarkastuksia, korjauksia ja
siivouksia myös asukkaiden poissa ollessa.

12. Asumisoikeuden päättäminen

Kun asumisoikeus päättyy, asukkaat huolehtivat huoneensa ja solunsa siisteydestä. Avain
palautetaan ammattiohjaajalle ja hän tarkistaa huoneiston kunnon. Laiminlyönneistä (esim.
siivouskustannuksista, tavaran poistamisesta aiheutuneista kustannuksista tai ilkivallasta
aiheutuneet korjauskustannukset) on asukas/asukkaat korvausvelvollisia.

Hyväksytty hallituksessa 23.5.2022

13. Järjestyssääntöjen rikkomukset ja kurinpito

Järjestyssääntöjen rikkomuksesta, kurinpidosta yleisesti ja kurinpidosta asuntolassa on
säädetty ammatillisen koulutuksen lain (L531/2017)85§ ja 86§:ssä. Opiskelijalle voidaan antaa
kirjallinen varoitus, jos hän käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai
muuten rikkoo oppilaitoksen järjestystä (kts. järjestyssäännöt). Jos teko tai laiminlyönti on
vakava tai jos opiskelija jatkaa järjestyssääntöjen rikkomista, hänet voidaan erottaa
oppilaitoksesta määräajaksi ja/tai erottaa asuntolasta määräajaksi tai opintojen jäljellä olevaksi
ajaksi.

Ottamalla vastaan asuntolapaikan opiskelija hyväksyy nämä säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä

Ohjeet hevosten turvalliseen käsittelyyn Hevosopiston talleissa

 1. Kypärä on oltava päässä ratsastaessa, ajaessa, maasta käsiteltäessä ja toimittaessa mm. varsojen, nuorten hevosten ja orien kanssa.  
 2. Puhelinta ei käytetä ratsastettaessa, ajettaessa tai hevosta taluttaessa.
 3. Talutetaan vain yhtä hevosta kerrallaan. 
 4. Tallissa käytetään turvakenkiä.  
 5. Takki/huppari pidetään kiinni hevosia taluttaessa.  
 6. Hanskoja käytetään hevosia talutettaessa. 
 7. Talutetaan hevosta aina lavan kohdalta. Ahtaista paikoista ihminen menee edellä (oviaukot, portit). 
 8. Hevosella on oltava aina naru tai ohjat taluttaessa. Narun tai ohjien päätä ei saa kietoa käden ympäri. 
 9. Jos talutetaan hevosia tarhaan ja halutaan hevoselle samalla mukaan heiniä, laitetaan heinät kassiin (ei kottikärryihin). 
 10. Hevosten kanssa työskentelyä ei suoriteta yksin. Ohjaajan pitää tietää mihin olet hevosen kanssa menossa ja milloin.
 11. Heijastinliivien käyttö on pakollista hämärän ja pimeän aikaan hevosten kanssa liikkuessa.  
 12. Pitkät hiukset laitettava käytännön työskentelyn ajaksi kiinni. 
 13.  Tallissa ei pidetä näkyviä lävistyksiä eikä roikkuvia koruja (pienet korvakorut ok). 
 14. Tarkkaile ympäristöä ja ennakoi yllättäviä tilanteita. 
 15. Tutustu oppaaseen ”Hevoset ja työturvallisuus” (TTK painos 2015). 
 16. Työturvallisiin toimintatapoihin lisäohjausta talli-, opetus- ja valmennushenkilöstöltä.