Siirry sisältöön

Hae jatkuvan haun kautta ja suorita hevostalouden perustutkinto. Lue lisää >>>

Osaaminen ratkaisee

Hevosopisto / Opintososiaaliset edut

Näytöt ja osaamisen arviointi - opiskelijalle

Tutkintosi etenee ja osaamispisteitä kertyy, kun olet ensin oppinut ja sitten osoittanut osaamisesi. Voit seurata osaamispisteiden kertymistä wilman opinnot-sivulla.

hevostaloudenperustutkinto -24

Osaamisen osoittaminen

Ammatillisessa koulutuksessa osaamistasi verrataan aina tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja osaamistavoitteisiin sekä asetettuihin kriteereihin. Tutkinnon perusteissa edellytettävä osaaminen osoitetaan tekemällä käytännön työtehtäviä näytössä.

Kun olet saavuttanut tutkinnon perusteiden mukaisen keskeisen ammattitaidon tai osaamisen, osoitat osaamisesi näytössä tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja prosesseissa työpaikalla.  Perustellusta syystä näyttö voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikalla. Voit osallistua näyttöön riippumatta siitä, missä ja miten olet osaamisen hankkinut. Osaamisesi arvioidaan ammatillisten tutkinnon osien osalta tutkinnon osittain.

Ammatillisissa tutkinnon osissa suunnittelet yksilöllisen osaamisen osoittamisen (näytön) yhdessä opettajan ja tarvittaessa työpaikan kanssa. Suunnitelma tehdään tutkinnon osittain ja kirjataan HOKS:iin.

Itsearviointitaitojen kehittämiseksi sinulle annetaan mahdollisuus suoritustesi itsearviointiin.

Yhteisten tutkinnon osien suorittamiseksi vaadittava osaaminen voidaan osoittaa myös muulla tavoin, kuten kirjallisissa tai suullisissa kokeissa. Yhteisten tutkinnon osien osaamisesi arvioi opettaja. Osaamisesi arvioidaan yhteisten tutkinnon osien osalta osa-alueittain.

Osaamisen arviointi

Ammatillisten tutkinnon osien näytöissä osaamistasi arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Arvioinnin tehtävänä on

  • ohjata ja kannustaa sinua tavoitteidesi saavuttamisessa
  • kehittää itsearviointitaitojasi
  • tukea kasvuasi niin ammatillisesti kuin ihmisenäkin
  • antaa tietoa osaamisestasi sinulle itsellesi, opettajille, työnantajille ja jatko-opintoihin pyrkimistä varten.

Ammatillisissa perustutkinnoissa arviointiasteikko on 1–5. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arviointi kirjataan wilmaan viimeistään kahden viikon kuluttua osaamisen osoittamisesta.

Katso video: https://www.youtube.com/watch?v=i6xVqpcQ0Yg

Perehdy oppaaseen: Osaamisen arviointiopas opiskelijalle

hevostaloudenperustutkinto -43

Uusiminen ja korottaminen

Opiskelijana sinulle tulee järjestää mahdollisuus osaamisen osoittamisen uusimiseen, jos osaamisesi arviointi on hylätty. Sinulle tulee myös järjestää mahdollisuus osaamisesi arvioinnin perusteella annetun hyväksytyn arvosanan korottamiseen.

ARVIOINNIN TARKISTAMINEN JA OIKAISU (L 531/2017, 55 §)

Arvioinnin tarkistaminen tutkintokoulutuksessa

Voit pyytää arvioijilta arvioinnin tarkistamista kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun sinulla on ollut tilaisuus saada arvioinnin tulokset sekä tieto arviointiperusteiden soveltamisesta suoritukseensa. Arvioijien on tehtävä päätös arvioinnin tarkistamisesta ilman aiheetonta viivytystä.

Arvioinnin oikaisu tutkintokoulutuksessa

Jos et ole tyytyväinen arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen, voit pyytää asianomaiselta työelämätoimikunnalta kirjallisesti oikaisua arvioinnin tarkistamista koskevaan päätökseen. Oikaisu on pyydettävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli päätös on ilmeisen virheellinen, työelämätoimikunta voi määrätä uuden arvioinnin sekä edellyttää koulutuksen järjestäjää asettamaan uudet arvioijat perustellusta syystä.

Opettaja/vastuuohjaaja tai opinto-ohjaaja ohjeistaa sinua arvioinnin tarkistus- tai oikaisupyynnön laatimisessa ja lähettämisessä oikeaan osoitteeseen.

Lue ohje: https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/oikaisupyynto-arvioinnin-tarkistamista-koskevaan-paatokseen-ammatillisessa

ARVIOINNIN MUKAUTTAMINEN JA AMMATTITAITOVAATIMUKSISTA TAI OSAAMISTAVOITTEISTA POIKKEAMINEN

Jos sinulla on ammatillisessa perustutkinnossa erityisen tuen suunnitelma, voidaan osaamisesi arviointi tarvittaessa mukauttaa laatimalla sinulle yksilöllinen osaamisen arviointi. Tämän tekee aina ammatillinen erityisopettaja muiden opettajien kanssa. Osaamistasi arvioidaan vertaamalla sitä henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassasi asetettuihin tavoitteisiin.

Jos ammatillisen perustutkinnon opiskelijana et osoita jotakin tutkinnon perusteiden edellyttämää osaamista, voidaan ammattitaitovaatimuksista tai osaamistavoitteista poiketa. Poikkeamisen taustalla on aina jokin vamma, terveydentila, olosuhde tai aiemmin hankitun osaamisen puute, jonka perusteella kyseisen ammattitaitovaatimuksen tai osaamistavoitteen arviointi olisi opiskelijalle kohtuutonta.