Siirry sisältöön

Arvioijien perehdytys

Hevosopisto / Arvioijien perehdytys

Arvioijien perehdytys

Osaamisen arviointi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja sen tasosta. Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista. Arviointi tehdään tutkinnon tai koulutuksen osittain ja ammatillisen perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

Osaamisen arviointi antaa tietoa opiskelijan osaamisesta ja sen tasosta. Arvioinnilla varmistetaan, että opiskelijan osaaminen vastaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määrättyä osaamista. Arviointi tehdään tutkinnon tai koulutuksen osittain ja ammatillisen perustutkinnon yhteisissä tutkinnon osissa osa-alueittain.

Osaamisen arviointia tehdään ammatillisessa koulutuksessa useissa eri tilanteissa. Arviointi on

  • palautteen antamista osaamisen kehittymisestä
  • osaamisen arviointia näytössä ja muussa osaamisen osoittamisessa
  • osaamisen tunnustamisen yhteydessä osaamisen ajantasaisuuden ja vastaavuuden arviointia.

Ammatillisessa koulutuksessa osaaminen arviointi tehdään työelämälähtöisesti sekä osaamis- ja kriteeriperusteisesti.

Tutkintojen perusteet

Osaamisen osoittaminen näytössä

Näyttö on ensisijainen ammattitaidon osoittamistapa ammatillisissa tutkinnon osissa. Näytössä opiskelija tekee käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa työpaikalla. Näytöt suunnitellaan yksilöllisesti tutkinnon osittain ja niiden suunnittelusta vastaa koulutuksen järjestäjä. Suunnittelu tehdään yhdessä opiskelijan ja työpaikan kanssa.

Osaamisen osoittaminen muilla tavoin

Näytössä osoitettua osaamista voidaan täydentää yksilöllisesti muilla tavoin, jos se on tutkinnon perusteissa mahdollistettu. Täydentäminen voi olla tarpeen esimerkiksi tilanteissa, joissa näyttöympäristö ei mahdollista aivan kaikkea tutkinnon perusteissa edellytettyä ammattitaidon tai osaamisen arviointia. Koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat muusta osaamisen osoittamisesta henkilökohtaistamisessa.

Opiskelija osoittaa ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien osaamistaan osa-alueittain. Yhteisten tutkinnon osien edellyttämä osaaminen osoitetaan muilla osoittamistavoilla kuin näytöllä tai osaamisen arviointi voidaan tehdä ammatillisen tutkinnon osan näytön yhteydessä työpaikalla.

Osaamisen osoittamisen ajankohta

Riippumatta oppimisympäristöstä opiskelijalla on oikeus saada opetusta ja ohjausta sekä kirjallista tai suullista palautetta osaamisen kehittymisestä. Osaamista hankittaessa palautteen antajina voivat olla esimerkiksi opetuksesta vastaavat opettajat, muut opiskelijan opetukseen, ohjaukseen ja tukeen osallistuvat sekä työpaikkaohjaajat. Opetuksen ja ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaiset ammattitaitovaatimukset ja osaamistavoitteet.

Kun opiskelija on saavuttanut perusteissa edellytetyn osaamisen, osaamisen osoittaminen ja arviointi järjestetään mahdollisimman pian. Koulutuksen järjestäjä, opiskelija ja tarvittaessa työpaikan edustaja sopivat osaamisen osoittamisen ajankohdasta henkilökohtaistamisessa.

Arviointiasteikko

Opiskelijan tietoja, taitoja ja pätevyyttä verrataan perusteissa määriteltyihin osaamistavoitteisiin ja ammattitaitovaatimuksiin. Arviointi tehdään arviointikriteereitä käyttäen.

Osaamista arvioidaan arviointiasteikolla, joka on

  • ammatillisen perustutkinnon ammatillisissa tutkinnon osissa 1–5
  • ammatillisen perustutkinnon yhteisten tutkinnon osien osa-alueissa 1–5 ja yhteisissä tutkinnon osissa ’hyväksytty/hylätty’
  • mukautetussa arvioinnissa numeerisen arvioinnin lisäksi sanallinen kuvaus osaamisesta
  • ammattitutkinnon ja erikoisammattitutkinnon tutkinnon osissa ’hyväksytty/hylätty’

Opiskelijan saamasta opetuksesta ja ohjauksesta huolimatta voi käydä niin, että osaamista arvioitaessa havaitaan, ettei opiskelija ole saavuttanut tutkinnon osassa edellytettyä osaamista. Arviointipäätökseksi tulee tällöin hylätty. Opiskelijalla on mahdollisuus uusia näyttö tai muu osaamisen osoittaminen ja hankkia tarvittaessa tätä varten lisää osaamista.

Arvioijat

Opiskelijan osaamista arvioivalla

  • arvioijalla tulee olla ammattitaito ja osaaminen arvioitavaan tutkinnon osaan
  • arvioijan tulee olla perehtynyt osaamisen arviointiin ja arvioimansa tutkinnon perusteisiin.

Arvioija ei saa tehdä arviointia esteellisenä. Arvioijan esteellisyys arvioidaan hallintolain 27–29 pykäliä soveltaen.

Koulutuksen järjestäjä nimeää arvioijat ja huolehtii, että arvioijina toimivat työelämän edustajat on perehdytetty tehtävään. Koulutuksen järjestäjän nimeämät arvioijat toteuttavat arvioinnin ja päättävät siitä.

Ammatilliset tutkinnon osat arvioivat pedagogisesti pätevä ja kelpoinen opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Tutkinnon osan osaaminen voidaan osoittaa useammassa näytössä ja vähintään toisen arvioijista tulisi olla paikalla arvioimassa näyttöä. Koko tutkinnon osaa koskeva arviointipäätös tehdään ja arvosana annetaan arvioijien yhteisenä päätöksenä.

Arvosanan korottaminen

Opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaamistaan uudelleen ja hän voi myös korottaa saamaansa hyväksyttyä arvosanaa.

Arvioinnin tarkistaminen ja oikaisu

Opiskelijalla on oikeus saada tietää, miten hänen osaamistaan on arvioitu ja miten arviointiperusteita on sovellettu. Nämä tiedot opiskelijan tulisi saada jokaisesta suorittamastaan tutkinnon osasta arviointipäätöksen yhteydessä.

Jos opiskelija kokee, että arvioijat ovat soveltaneet arviointiperusteita väärin, hän voi pyytää arvioinnin tarkistamista. Kirjallinen pyyntö tehdään arvioijille 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut arvioinnin tulokset ja tiedot siitä, kuinka arviointiperusteita on sovellettu. Opiskelija saa arvioinnin tarkistamisesta päätöksen.

Jos opiskelija kokee, että päätös ei ole oikea, hän voi tehdä siitä oikaisupyynnön työelämätoimikunnalle. Oikaisupyyntö tehdään 14 päivän kuluessa siitä, kun opiskelija on saanut päätöksen arvioinnin tarkistamisesta.

Mikäli arvioinnissa on tapahtunut selvä virhe, arvioijat voivat suorittaa uuden arvioinnin ilman arvioinnin tarkistamista tai oikaisupyyntöä (itseoikaisu).

Arviointiaineiston säilyttäminen

Arviointiaineistot ja tieto arviointiperusteiden soveltamisesta arvioinnissa on säilytettävä vähintään kuusi kuukautta arvosanan antamisesta.

Ohjeita arvioijille

Lisätietoa:

Opinto-ohjaaja Maria Kallio, maria.kallio@hevosopisto.fi